Open country list

SKYWAY visas

Visa to Kazakhstan for citizens of Ethiopia

Kazakhstan visa regime and visa centers in Ethiopia

 

Visa regime:

 

Visa

 

 

Registration:

 

Within 5 days of arrival

 

 

Address of the Embassy / Consulate of Kazakhstan in Ethiopia:

 

Sub City Yeka, Woreda 13, House No. MH66 Berta Real Estate, Addis ababa-Ethiopia
kazembethiopia@mail.ru; kazembethiopia@mfa.kz